Hướng Dẫn Cách Chuyển Hình lên Website

Có hai cách FTP để chuyển hình lên website: FTP bằng Windows Explorer, và FTP bằng nhu liệu FileZilla. Dùng Windows Explorer không phải install nhu liệu mới vào máy, nhưng dùng Windows Explorer có nhiều điểm bất tiện hơn dùng nhu liệu FileZilla, chẳng hạn như đang chuyển hình lên website mà bị mất internet connection, khi có trở lại, Windows Explorer không thể tiếp tục chuyển những hình chưa được chuyển lên site, v.v...

Click vào một trong 2 cách dưới đây để đọc cách hướng dẫn upload photo:

Upload photo bằng Windows Explorer

Upload photo bằng nhu liệu FileZilla